صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

رهبر معظم انقلاب فرمودند: در قضیّه‌ی غزّه، این وظیفه‌ی واكنش بر دوش همه‌ی ما وجود دارد؛ باید واكنش نشان بدهیم.

رهبر معظم انقلاب: در قضیّه‌ی غزّه، این (وظیفه‌ی) واكنش بر دوش همه‌ی ما وجود دارد؛ باید واكنش نشان بدهیم؛ عدّه‌ای گرسنه‌اند، عدّه‌ای زیر بمبارانند، عدّه‌ای دارند صدتا صدتا به شهادت می رسند. در این جبهه‌بندی‌های متعدّدی كه وجود دارد در سطح جهان، در سطح كشور، عالِم ــ چه عالِم دانشگاه، چه عالِم حوزه ــ باید اوّلاً تلاش كند حق را بشناسد، حق مشخّص بشود، در كنار حق بِایستد؛ بی‌تفاوتی، نگاه كردنِ بی‌تفاوت، برای عالِم و دانشمند جایز نیست.

مرتبط با این