صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

اجتماع حمایت از كودكانِ غزه در مناطق روستا و عشایر كشور برگزار شد.

مرتبط با این