صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

شمار زیادی از مردم یمن امروز در شهر مرزی صعده با برگزاری راهپیمایی گسترده حمایت خود را از مردم مظلوم غزه اعلام كردند.
مرتبط با این