صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

صدای سردار رشید اسلام قاسم سلیمانی در پشت بی‌سیم را در این نماهنگ مشاهده میكنید.

مرتبط با این