1:00
در سایه سار عاشورا

حجت الاسلام نجفی نژاد

2:00
سخنرانی

آیت الله آقامجتبی تهرانی

4:00
در سایه سار عاشورا

حجت الاسلام دهشیری

4:30
اذانگاهی صبح

اذان صبح به افق تهران: 04:52

6:20
8:05
9:00
در سایه سار عاشورا

مرحوم فاطمی نیا

10:30
در سایه سار عاشورا

حجت الاسلام محدثی

12:10
12:50
اذانگاهی ظهر

اذان ظهر به افق تهران: 13:09

13:40
15:00
در سایه سار عاشورا

حجت الاسلام نجفی نژاد

16:00
سخن محرم

آیت الله آقامجتبی تهرانی

17:00
در سایه سار عاشورا(تكرار)

حجت الاسلام قرائتی

17:05
17:40
18:10
18:35
20:00
اذانگاهی مغرب

اذان مغرب به افق تهران: 20:12

20:30
21:10
21:40
22:05
23:10